دوره آموزشي ضابطين قضايي پسماند

کد خبر: 31167 تاریخ انتشار: 1397/09/26
نمایش: 300
اخبار
در راستاي اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند و به منظور رسيدگي هرچه بهتر شهرداري ها به تخلفات امور پسمماندها دوره آموزشي ضابطين قضايي پسماند توسط دفتر امور شهري و با همکاري دادگستري استان جهت کارشناسان خدمات شهري شهرداري ها برگزار گرديد.
در اين دوره کارشناسان مربوطه با مباحث ضابطين خاص مديريت پسماند ، حدود وظايف و اختيارات ، تخلفات و جرايم قانون مديريت پسماندها آشنا شدند.
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن بازديد از روند برگزاري دوره مذکور از فراگيران دوره خواست که پس از اين دوره با جديت بيشتري درخصوص رسيدگي به تخلفات پسماند اقدام نمايند.
با هماهنگي دادستان محترم استان در پايان دوره براي فراگيران کارت ضابطين قضايي پسماند صادر ميگردد.

افزودن دیدگاه