247 ميليارد ريال اعتبار خريد قير رايگان به شهرداري هاي استان تخصيص يافت .

کد خبر: 155096 تاریخ انتشار: 1399/10/18
نمایش: 481
اخبار
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در حاشيه جلسه طرح هاي سرمايه گذاري شهرداري هاي استان:شهرداري ها جهت جذب اين اعتبار موظف اند ظرف 2 هفته اطلاعات طرح ها و پروژه هاي در دست اقدام و يا پپشنهادي را در سامانه مربوطه ثبت نمايند .
 247 ميليارد ريال اعتبار خريد قير به شهرداري هاي استان تخصيص يافت .
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در حاشيه جلسه طرح هاي سرمايه گذاري شهرداري هاي استان ، ايجاد زير ساخت هاي عمراني را يکي از ضرورتها در جذب سرمايه گذاران بر شمرد و با اشاره به پيگيري هاي به عمل امده در خصوص تامين قير رايگان مورد نياز شهرداريها گفت:شهرداري ها جهت جذب اين اعتبار موظف اند ظرف 2 هفته اطلاعات طرح ها و پروژه هاي در دست اقدام و يا پپشنهادي را در سامانه مربوطه ثبت نمايند .
محمد علي طاهري با اشاره به اينکه سهميه قير مذکور مختص شهرهايي با جمعيت زير 50 هزار نفر مي باشد اظهار داشت : اعتبار تخصيصي حدود 247 ميليارد ريال از محل بند ب تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کشور از طرف سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور ، جهت هزينه درطرح هاي پيشنهادي سال 1399 از سوي شهرداري هاي استان مي باشد .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/27